Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelsesteori. Det handler om å støtte hverandre til å oppnå en personlig og organisatorisk utvikling hvor vi får nye kapabiliteter.

 

I denne artikkelen ser vi nærmere på ledelse som fag, forskningen bak transformerende ledelse og hva som skal til for å bli en transformerende leder.

Hva er ledelse?

Ledelse er et fag det snakkes mye om, og som det finnes uendelig mange definisjoner av. Det kan være den militære lederen som skriker ut ordre til de under seg, eller for eksempel den støttende teamlederen som gir retning til teamet. Når vi i Adventures with Agile Norge skal beskrive det helt enkelt, snakker vi om at ledelse handler om at en person går foran, med noen andre som følger. I denne enkle definisjonen er det opp til den enkelt å velge om de ønsker å følge eller ikke – helt frivillig, med andre ord. Når vi i tillegg har en felles retning, en eller annen form for samstemt handling og en felles forpliktelse, da kan vi snakke om at ledelse skjer.

Transformerende ledelse ble definert av James MacGregor Burns i boken «Leadership» fra 1978 som en prosess der ledere og følgere hjelper hverandre til høyere grad av moral og motivasjon. Det handler om redesign av virkelighetsoppfatning og verdier, og det endrer forventinger og aspirasjoner.

Her kan metaforen om larven som blir en sommerfugl være passende. Larven kan i utgangspunktet ikke fly, men så gjennomgår den en transformasjon som gjør at den blir i stand til nettopp det. Det er dette transformasjon handler om – en endring fra en ting til en annen, fra noe som ikke før var mulig til å at det nå går an. Transformerende ledelse sikter seg inn på endring hos individer. Det endrer oppfattelsen vår og verdiene våre, og vi ser en endring i sosiale systemer som for eksempel team.

 

Horisontal og vertikal utvikling

Endring og utvikling er viktige elementer i transformerende ledelse. Lederutvikling, altså målrettede tiltak for å utvikle egne lederegenskaper, kreves for å bli en transformasjonsleder.

For å utvikle ledere har det tradisjonelt vært mye fokus på det vi vet, altså horisontal lederutvikling. Den horisontale delen handler om hva vi vet: Hvilken kunnskap, teknikker og ferdigheter ligger til grunn og som vi kan ta til oss.

I transformerende ledelse er det også nødvendig å se på vertikal utvikling. Den vertikale delen handler om hvordan vi vet. Det vil si hvordan vi tenker, forstår og handler i det vi oppfatter som virkeligheten. Vi får økt tilgang til kompleks og systemisk forståelse, gjerne hvor vi kan holde flere perspektiver i samme øyeblikk. Dette kan være vanskelige størrelser å forstå i begynnelsen.

Det er krevende å forsøke å forstå hvordan en selv ser verden, altså hvordan din egen virkelighetsoppfatning er. For er det ikke bare sånn verden er, da?

Ved å dykke ned i vertikal utvikling øker du kompleksiteten som er tilgjengelig for deg, og hvordan du selv kan få flere perspektiver på virkeligheten.

 

Forskning på voksen utviklingspsykologi

Det finnes nå over 40 år med forskning på voksen utviklingspsykologi. Der vi mennesker tidligere trodde at hjernen bare var noe som utvikla seg hos barn, og at vi nådde et slags maksnivå som unge voksne, vet vi nå at det finner flere ulike utviklingsnivåer også hos voksne.

Robert Kegan er blant pionerene i denne forskningen. Se en mer utfyllende liste nederst i artikkelen som er inspirasjonskilder for oss i Adventures with Agile Norge når vi kommer med dette temaet.

Det finnes flere utviklingsmodeller med tilsvarende og sammenfallende egenskaper. Hvert nivå representerer et verdenssyn, altså hvordan vi forstår, organiserer og handler.

I webinaret «Transformerende ledelse for alle» gikk John Inge Hervik gjennom de ulike utviklingsnivåene. Se opptak av webinaret her:

 

 

 

Hva betyr alt dette for deg som leder?

Hvis du klarer å utvikle deg inn i transformerende ledelse så vil det dramatisk øke sjansen til å gjennomføre vellykkede organisatoriske transformasjoner. Det vil bli mulig for deg å møte både medarbeidere og organisasjoner der de er – altså slik de selv forstår verden. Du står stødigere og vil kunne navigere bedre i usikkerhet og stadig endring. Begynner du å jobbe med egen utvikling og egen modenhet, så vil du se resultater.

Det vil også få store konsekvenser for virksomheten din. Alt i fra at dere blir mer hensiktsdrevet, får verdidrevne beslutningsprosesser og får mer motiverte, inspirerte og engasjerte ansatte som har mer energi inn i arbeidet. Det å få en felles mening og felles forståelse gir også mindre politikk og usunn konflikt. Det handler ikke om mitt team og ditt team, men vårt fellesskap. I tillegg vil dere få reduserte kostnader, økt profitabilitet, bedre kommunikasjon og en rekke andre fordeler.

 

Vil du være med på vårt nye lederutviklingsprogram for transformerende ledelse? Ta kontakt med oss for mer informasjon her.

 

Vil du lese mer? Sjekk ut disse forfatterne:

  • Robert Kegan
  • William Torbert
  • David Rooke
  • Susanne Cook-Greuter
  • Jane Loevinger Weissman
  • Erik Erikson
  • Frederic Laloux