I en tid preget av raske endringer og økende kompleksitet, begynner den tradisjonelle, hierarkiske ledelsesmodellen å vise sine begrensninger. Bedrifter trenger smidighet, innovasjon og evnen til å ta raske beslutninger for å kunne overleve og blomstre i dag.

I denne artikkelen får du en grunnleggende forståelse for hva selvorganisering er, og en praktisk tilnærming for å implementere denne måten å organisere arbeidet på i virksomheter.

 

Selvorganisering tilbyr et revolusjonerende alternativ til den tradisjonelle ledelsesmodellen. I stedet for å stole på et sentralisert hierarki for å ta beslutninger og koordinere arbeidet, gir selvorganisering ansatte ansvar og myndighet til å ta eierskap til sitt eget arbeid og samarbeide med hverandre for å nå felles mål.

 

Hva er selvorganisering?

 

Selvorganisering er en måte å organisere virksomheter på der team eller avdelinger samhandler og koordinerer seg for å nå felles mål uten behov for sentralisert kontroll.

Det kan sammenlignes med hvordan fugler i en flokk flyr i perfekt formasjon uten en leder som gir instruksjoner til hver enkelt fugl. Hvert individ tar egne beslutninger, men innenfor en felles forståelse. Sammen skaper fuglenes individuelle handlinger en kompleks struktur og et effektivt transportsystem.

I en virksomhet med selvorganiserende team er det de ansatte selv som tar ansvar for å planlegge, utføre og evaluere arbeidet sitt. De samarbeider med hverandre for å dele informasjon, løse problemer og ta beslutninger. Se for deg team som fritt utveksler ideer, delegerer oppgaver og justerer strategiene underveis i arbeidet.

Selve essensen av selvorganisering er at vi oppnår helhetlige resultater med felles innsats uten sentralstyring og ekstern koordinering.

 

Fordeler med selvorganisering

 

  • Økt engasjement og motivasjon:  Ansatte føler seg mer engasjerte og motiverte når de har ansvar for sitt eget arbeid og kan se hvordan det bidrar til helheten.
  • Raskere beslutningstaking:  Beslutninger kan tas raskere og mer effektivt når de tas av de som er nærmest problemet og har den nødvendige informasjonen. Behovet for byråkrati reduseres, som igjen frigjør kapasitet til mer verdiskapende aktiviteter.
  • Økt kreativitet og innovasjon:  Selvorganisering fremmer et psykologisk trygt miljø der nye ideer og løsninger kan blomstre.
  • Bedre tilpasningsevne:  Selvorganiserte virksomheter er bedre rustet til å håndtere endringer og usikkerhet. De svarer raskere på kundenes behov og svingninger i markedet.

Det er mange eksempler på virksomheter som har blomstret gjennom å bruke selvorganisering som modell. Handelsbanken, Buurtzorg og Haier er blant dem.

Ta en titt på denne videoen for å få en innføring i hvordan Buurtzorg har organisert seg i selvorganiserende team:

Hva må til for å få til selvorganisering?

Vi anbefaler at dere først får de rent strukturelle elementene på plass. Dette bør dere tenke på:

  • Gi teamet myndighet og ansvar:  De som skal selvorganisere seg må ha den nødvendige myndigheten og ansvaret for å ta beslutninger og handle.
  • Sørg for nødvendig kompetanse:  Ansatte må ha de nødvendige ferdighetene for å kunne utføre arbeidet sitt effektivt og kompetanse i å samarbeide med hverandre.
  • Tilgang til informasjon:  Ansatte må ha tilgang til relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger.
  • Etabler målinger og oppfølging:  Det er viktig å etablere målinger for å kunne følge opp effekten av selvorganisering og identifisere områder for forbedring. Her finnes det mange mulige verktøy og praksiser dere kan bruke.

Selvorganiserende team er en av elementene i den smidige måten å jobbe på. Slik verden ser ut i dag, med raske endringer i et skiftende marked, er det helt nødvendig å klare å endre seg i takt med dette.

 

Les artikkelen «Hva er smidig?» for å bedre forstå hva smidig handler om.

 

Å bruke en selvorganiserende modell for virksomheten din er et valg. Det gir deg noen utrolige fordeler, spesielt i en verden som stadig krever høy prestasjon til tross for stor usikkerhet og endringstakt. Valget krever at virksomheten og ledelsen er villig og evner å etablere psykologisk trygghet og motiverende hensikt for det arbeidet som skal utarbeides. For når vi vet hvor vi skal, og vi både vil og tør bidra, da skaper vi felles resultater sammen!

 

 

Denne artikkelen er del en av to om selvorganiserende team. Del to tar for seg hvordan du leder selvorganiserende team.

 

 

Tips til videre lesing om selvorganiserende team :

Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness, av Frederic Laloux og Ken Wilber.

An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization, av Robert Kegan og Lisa Lahey.

Change.: A practitioners guide to Enterprise Agile Coaching, av Simon Powers. 

Creating Intelligent Teams: Leading with Relationship Systems Intelligence, av Dr Anne Rødog  Marita Fridjhon